Ko Murobushi. Faux as. 2014. © Laurent Ziegler.

Ko Murobushi. Faux as. 2014. © Laurent Ziegler.